Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Ontdek onze thema’s en de daar bijhorende apps.

Klik op de iconen voor meer informatie.

Algemeen

ToDo

Logboek

Hotspot

BRP info

RDW info

Ondermijning

Huisbezoeken

Bedrijfsbezoeken

Stop heling

Hangjongeren

Afval

Afvalstoffen

Huisvuil

Dumping

Verkeer & voertuigen 

Boten

Fietsen

ToDo fietsen

Parkeren

Verkeersmaatregel

ToDo verkeersmaatregel

Voertuigen

Horeca, Markten & Evenementen

Horeca

Terrassen

Markten

Standplaatsen

Evenementen

Handhaving Openbare Ruimte

Bonnen

Meldingen

Voorwerpen

Hangjongen

Oplevering

Buitenruimte

Afhandeling MOR-meldingen

Maaien

Beplanting

Borstelen en
vegen

Voorwerpen
(dode elementen)

Calamiteiten

Oplevering

Schaderapport

Schouwformulier

Overig

Overige apps

Beheer
gebouwen

Bezoekers-
registratie

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.

De ToDo-app is een algemene app die bijhoudt welke taken voor wie nog openstaan en welke (vervolg)acties dienen te worden ondernomen. De ToDo-app maakt zo in realtime inzichtelijk welke zaken nog aandacht verdienen.

De Logboek-app geeft alle zaken weer, lopende én gesloten, binnen een aan te passen straal en periode. Daardoor is de lokale stand van zaken helder inzichtelijk te maken en wordt het invoeren van dubbele zaken voorkomen.

Met de Hotspot-app is het mogelijk om kortstondige projecten aan te maken, zoals controle op huisvuil of loslopende honden op een bepaalde locatie. Periodiek, bijvoorbeeld elke dag, en voor een bepaalde periode komt de opdracht terug. De app is met name geschikt om klachten te verifiëren.

De BRP Info-app maakt bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) mogelijk. Aan de hand van deze gegevens kunnen gebruikers persoonsgegevens opvragen, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op Orde toont informatie op basis van ieders need to know en need to do.

Met de RDW Info-app bevragen gebruikers de gegevens van de Dienst Wegverkeer (RDW). Daarmee kunnen zij eenvoudig werkzaamheden uitvoeren die betrekking hebben op verkeer en voertuigen. Op Orde werkt daarbij binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en informeert de gebruiker op basis van diens need to know en need to do.

De Huisbezoeken-app maakt pandcontroles mogelijk. Daarmee kunnen gebruikers onder meer nagaan of de personen die op een adres staan ingeschreven daar daadwerkelijk wonen, door controle van de Basisregistratie Personen (BRP). Ook creëert Op Orde looplijsten. Dat zijn lijsten met te controleren panden, bijvoorbeeld omdat op andere adressen van de eigenaar een hennepkwekerij is ontdekt.

De Bedrijfsbezoeken-app maakt pandcontroles mogelijk. Daarmee kunnen gebruikers onder meer nagaan of een bedrijf daar nog gevestigd is, wat de activiteiten zijn en kunnen onregelmatigheden worden gerapporteerd, waarna vervolgacties kunnen worden ingezet. Ook hier kunnen looplijsten worden gecreëerd.

De Stop Heling-app ondersteunt bij de handhaving op heling. Met heling wordt het kopen, bezitten of verkopen van gestolen producten bedoeld. Dit is strafbaar. Voor handhaving zijn efficiënte controles noodzakelijk. Op Orde begeleidt de juiste toepassing van de regelgeving, mede afhankelijk van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Gebruikers leggen eenvoudig vast welke hangjongeren zij in de openbare ruimte aantreffen. Middels een directe bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) halen zij snel de juiste persoonsgegevens op en registreren zij wie zij aantreffen en in welke groepen.

De Afvalstoffen-app is bedoeld voor overtredingen met betrekking tot het aanbieden of opslaan van afval, voornamelijk door bedrijven. Overtredingen zijn bijvoorbeeld afval gemengd aanbieden, afvalopslag in strijd met een verbod, afvalstoffen storten en zwerfafval achterlaten. Middels een bevraging van de Kamer van Koophandel, achterhalen gebruikers eenvoudig de overtreder en verhalen zij de kosten op de verantwoordelijken.

De Huisvuil-app maakt de controle op het niet correct aanbieden van huisvuil efficiënter door een directe bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP). Constateren gebruikers een overtreding, bijvoorbeeld huisvuil naast de container, dan maken zij melding in de app. Op Orde vult dan automatisch gegevens aan op basis van de ingevoerde adresgegevens.

Met de Dumping-app pakken gebruikers het storten van afval op achteraf gelegen plaatsen aan. Daarbij neemt Op Orde deels het opmaken van de rekening over en maakt het een bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) en Kamer van Koophandel mogelijk. Zo wordt het afval snel opgeruimd en komt de rekening bij de overtreder terecht.

Met de Boten-app handhaven gebruikers eenvoudig op ligplaatsvergunningen of ligplaatsverboden voor vaartuigen. Ook pakken zij met de app vaartuigen buiten aangewezen vaargebieden aan. Op Orde maakt hiervoor een koppeling met vergunningenbestanden mogelijk, zodat de relevante informatie direct is in te zien.

Met de Fietsen-app signaleren en verwijderen gebruikers snel weesfietsen, fietswrakken of verkeerd/hinderlijk geparkeerde fietsen in de openbare ruimte, op markten of op evenementen. Daarmee houden zij de openbare ruimte toegankelijk voor voetgangers, fietsers en andere voertuigen.

Met de ToDo Fietsen-app leggen gebruikers eenvoudig een lijst aan met na verloop van een termijn te verwijderen fietsen. De app werkt samen met de Fietsen-app en is dan ook uitsluitend in deze combinatie te gebruiken.

De Parkeren-app ondersteunt bij het controleren op betaald parkeren. Overtredingen in deze categorie kunnen apart worden verwerkt. Foutparkeerders worden zo snel gesignaleerd en voertuigen verwijderd.

Met de Verkeersmaatregel-app voeren gebruikers eenvoudig de verwijdering van voertuigen uit bij overtredingen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Daarbij vult Op Orde deels automatisch gegevens aan middels een bevraging van de Dienst Wegverkeer (RDW).

De ToDo Verkeersmaatregel-app is specifiek bedoeld voor deze categorie ToDo’s. Gebruikers houden eenvoudig bij welke taken zij nog te doen hebben en welke actie zij hiertoe ondernemen. De app werkt samen met de Verkeersmaatregel-app en is dan ook uitsluitend in deze combinatie te gebruiken.

Met de Voertuigen-app handhaven gebruikers eenvoudig op voertuigen in de openbare ruimte. Door een bevraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) achterhalen zij snel de houderschapsgegevens en treffen zij maatregelen, mede afhankelijk van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Aanhangers, bromfietsen, campers en caravans, vrachtwagens, voertuigen met gebreken en autowrakken worden indien nodig efficiënt uit de openbare ruimte verwijderd.

Met de Horeca-app controleren gebruikers eenvoudig op exploitatie-, drank-/horeca-, speelautomaten- of terrasvergunningen. Ook kunnen zij met de app nagaan of de verschillende drank- en horecavoorschriften worden gevolgd. Op Orde versnelt deze procedures onder meer door een bevraging van mogelijk aanwezige vergunningenbestanden

Voor de controle op de juiste toepassing van de regelgeving met betrekking tot terrassen, biedt Op Orde de Terrassen-app. Middels een bevraging van het vergunningenbestand, zien gebruikers efficiënt toe op de naleving van de geldende regels.

Met de Markten-app leiden gebruikers markten in goede banen en zien zij eenvoudig toe op het naleven van afspraken over zaken als standplaatsen, de soort te verkopen waar, de verkooptijden en (wan)gedrag jegens derden en de marktmeesters. Gebruikers leggen middels een interactieve kaart deels geautomatiseerd vast of en welke marktlui aanwezig zijn, maken de dagrapportage op en gaan bij overtredingen snel over tot een waarschuwing of verwijdering. Van elke marktdag wordt een compleet overzicht gemaakt.

Voor kramen buiten een markt biedt Op Orde de Standplaatsen-app. Daarmee controleren gebruikers standhouders op het bezit van een vergunning, het naleven van de voorwaarden en de aanwezigheidstijden op de standplaats.

Bij evenementen controleren gebruikers met de Evenementen-app eenvoudig op relevante regelgeving. Dat kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het volume en tijdstip van de gespeelde muziek, de plaatsing van kramen of het schenken en nuttigen van alcohol.

De Bonnen-app versnelt het uitschrijven van bekeuringen voor overtredingen die vallen onder de bestuurlijke strafbeschikking (BSB) en de wet Mulder, ofwel de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Dat zijn veelal lichte overtredingen van verkeersregels en milieuwetgeving, die onder het bestuursrecht worden afgehandeld. Bestanden voor de TM (CJIB) worden automatisch klaargezet.

Afhankelijk van de werkzaamheden die de app moet ondersteunen, is de Meldingen Buitenruimte-app in te richten naar wens van de gebruiker. Dat is natuurlijk afhankelijk van de organisatie die de app gebruikt, zoals gemeenten, provincies of waterschappen. Zij kunnen een grote variatie aan meldingen in de buitenruimte eenvoudig verwerken door de gedeeltelijke automatisering van Op Orde. Deze app is bedoeld voor intern gebruik.

De app Voorwerpen wordt gebruikt om het onderhoud en de reparaties van voorwerpen door aannemers te volgen, te controleren en betaalbaar te stellen.

Gebruikers leggen eenvoudig vast welke hangjongeren zij in de openbare ruimte aantreffen. Middels een directe bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) halen zij snel de juiste persoonsgegevens op en registreren zij wie zij aantreffen en in welke groepen.

De app Oplevering is erop gericht om ervoor te zorgen dat, nadat een oplevering van een pand heeft plaatsgevonden, de grond van de gemeente, provincie of het waterschap in de juiste staat is hersteld. Daartoe wordt na de verstrekking van de vergunning een ‘nul opname’ uitgevoerd en bij de oplevering wordt deze beoordeeld en zo nodig verder in procedure gezet in het geval de oplevering niet akkoord is. Indien noodzakelijk kan hier een koppeling met het vergunningenbestand worden gemaakt.

Meldingen vanuit de BuitenBeter-app of soortgelijke apps worden automatisch ingelezen en toegewezen aan de juiste persoon of team. De afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte (MOR) kan op deze wijze snel plaatsvinden. Meldingen kunnen worden afgehandeld, intern of extern worden doorgezet of ‘on hold’ worden gezet.

Met de app Maaien (bestek en beeldbestek) wordt het hele proces van het maaien door aannemers, de controle daarop door de gemeente, het verwerken van de bestekregels uit het bestek en de financiële vaststelling (inclusief het bepalen van de percentageboete wanneer de aannemers niet aan de normen hebben voldaan) uitgevoerd en vastgesteld. Dit betreft zowel het beeldbestek als overige werkzaamheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestek wordt verwerkt.

Met de app Beplantingen (bestek en beeldbestek) wordt het hele proces van beplanting door aannemers, de controle daarop door de gemeente, het verwerken van de bestekregels uit het bestek en de financiële vaststelling (inclusief het bepalen van de percentageboete wanneer de aannemers niet aan de normen hebben voldaan) uitgevoerd en vastgesteld. Dit betreft zowel het beeldbestek als overige werkzaamheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestek wordt verwerkt.

Met de app Borstelen en Vegen (bestek en beeldbestek) wordt het hele proces van het borstelen en vegen door aannemers, de controle daarop door de gemeente, het verwerken van de bestekregels uit het bestek en de financiële vaststelling (inclusief het bepalen van de percentageboete wanneer de aannemers niet aan de normen hebben voldaan) uitgevoerd en vastgesteld. Dit betreft zowel het beeldbestek als overige werkzaamheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestek wordt verwerkt.

De app Voorwerpen wordt gebruikt om het onderhoud en de reparaties van voorwerpen door aannemers te volgen, te controleren en betaalbaar te stellen.

Bij calamiteiten maken medewerkers gebruik van de Calamiteiten-app. Deze brede categorie omvat onder meer storm-, droogte- of waterschade, infrastructurele gebreken en storingen, dumping, ongediertebestrijding/dode dieren en brand. Op Orde versnelt de communicatie tussen binnen- en buitendienst, zorgt voor de financiële afhandeling en draagt zo bij aan een hoogwaardige leefomgeving.

De app Oplevering is erop gericht om ervoor te zorgen dat, nadat een oplevering van een pand heeft plaatsgevonden, de grond van de gemeente, provincie of het waterschap in de juiste staat is hersteld. Daartoe wordt na de verstrekking van de vergunning een ‘nul opname’ uitgevoerd en bij de oplevering wordt deze beoordeeld en zo nodig verder in procedure gezet in het geval de oplevering niet akkoord is. Indien noodzakelijk kan hier een koppeling met het vergunningenbestand worden gemaakt.

Met de app Schaderapport kunnen snel schades worden opgenomen, acties worden uitgezet en de financiële afhandeling worden uitgevoerd. Het is mogelijk om hier de RDW, BRP en/of de KvK te bevragen.

Met de app Schouwformulier wordt snel opgenomen hoe bijvoorbeeld het wegenbestand er kwalitatief uitziet. Acties kunnen worden uitgezet en ook de duur van het herstel wordt vastgesteld. De app is met name van belang voor aansprakelijkstelling door personen die schade hebben geleden als gevolg van de staat van de weg.

De app Overig is te gebruiken voor een diverse verzameling aan taken. Gebruikers maken snel melding van bijvoorbeeld ongeoorloofd beplakken of bekladden, de toestand van sloten en putten, inzameling zonder vergunning of hinderlijke beplanting.

De app Beheer Gebouwen regelt het verkeer tussen een gebouwbeheerder en kantoor. Meldingen over schades en herstel worden ingestuurd, eventueel beoordeeld door de kantoormedewerker, doorgezet naar aannemers en gereed gemeld door de gebouwbeheerder, waarna betaalbaarstelling plaats kan vinden.

Met de app Bezoekersregistratie worden bezoekers snel ingeboekt en uitgeboekt. Eventueel kunnen de barcodes van de ID-bewijzen worden gescand, zodat de identiteit van de bezoeker wordt vastgesteld. Of en hoe lang gegevens in het systeem worden vastgehouden, wordt in onderling overleg bepaald aan de hand van de nut en noodzaak en conform AVG.